Les dones diem no a la crisi. comunicat EUiA

Les dones diem no a la crisi Davant la celebració d’un nou 8 de Març, Dia Internacional de la Dona Treballadora, EUiA reitera el seu compromís de seguir treballant per a aconseguir la igualtat real entre homes i dones a la nostra societat. L’actual crisi econòmica té com a conseqüència un important creixement de l’atur entre la població treballadora que, per les característiques d’aquesta crisi, ha afectat en primer lloc, i de manera més pública, als sectors de la construcció i a l’automoció, sectors en els que s’ocupen majoritàriament els homes i per tant es podria considerar que les dones no en surten perjudicades en la mateixa gravetat. Això no es així. La segregació ocupacional que pateixen les dones fa que s’ocupin en les empreses auxiliars de l’automoció i sobretot en el sector serveis, on en el darrer mes de gener l’atur es va incrementar especialment. A més, dissortadament, moltes de les ocupacions de les dones encara no són ni visibles ni comptades a les estadístiques, i es veuen especialment colpejades per pitjors condicions de contractació, o van a l’atur sense drets reconeguts. Les dones immigrants són les que més estan patint la crisi degut a què la seva incorporació al treball remunerat ha estat amb treballs poc qualificats i més precaris . Ja n’érem perfectament coneixedores de la situació de major pobresa comparativa de les dones. Ara això ja és de domini comú i fins i tot Carites en el seu darrer informe ha posat de manifest la persistència de majors taxes de pobresa en el cas de les dones, associades directament al tipus de relacions laborals del nostre país. La crisi genera menys ingressos, personals i familiars, i situacions de pobresa en les quals les famílies han d’estalviar i això fa que les dones hagin d’incrementar el nombre d’hores dedicades al treball domèstic, i també a les tasques de cura i de manteniment d'una qualitat de vida el més digne possible per a les seves famílies. La feminització de immigració es un fet al nostra país, dones que venen per També en temps de crisi els Pressupostos públics destinats a la cura de les persones s’han estat reduint, i això fa que continuïn sent les dones les que assumeixin encara en major mesura aquestes tasques sobretot amb les persones en situació de dependència. Davant de la situació d’atur, les històriques reivindicacions de les dones treballadores com són la igualtat salarial, l’estabilitat a la contractació i no en contracte temporal i la seva incorporació a tots els sectors de la producció i categories professionals no poden quedar aparcades. Les dones, en crisi constant en un sistema patriarcal i capitalista excloent, han de lluitar pels seus drets i millorar la seva situació. Es per tot això que des d’Esquerra Unida i Alternativa Proposem: - Polítiques per la creació d’ocupació de qualitat pel conjunt de la població i amb igualtat de condicions per les dones, amb mesures d’acció positiva si fos necessari en aquells sectors on les dones estan menys representades. - L’aplicació de la Ley de Igualdad efectiva entre homes i dones a totes les empreses independentment del nombre de treballadors i treballadores, per eliminar les desigualtats salarials, de contractació, promoció, formació, etc. - Fer una aposta clara per la formació i incorporació de les dones en els sectors de futur com poden ser les tecnologies de la informació i comunicació, i els sectors de més valor afegit - Exigir un finançament just per Catalunya que possibiliti el desplegament de les Lleis de Serveis Socials Catalana i la Llei de Dependència, que ha de suposar un important filó d’ocupació, especialment per a les dones que ha de ser una ocupació estable i de qualitat. - Reducció de la jornada laboral, amb una nova organització del temps de treball que permeti l’harmonització de la vida personal i laboral Esquerra Unida i Alternativa fa una crida a participar en aquest 8 de Març a totes les activitats i manifestacions convocades per les entitats de dones.